Razvito orodje za ocenjevanje učinkov podnebno-energetskih ukrepov

Razvito orodje za ocenjevanje učinkov podnebno-energetskih ukrepov

Datum objave:
20. november 2023

Avtor:
Polona Bahun

Avtor fotografij:
Freepik
Modelsko orodje bo uporabljeno pri oceni načrtovanih učinkov posodobitve NEPN, s čimer se Slovenija usmerja k prehodu v podnebno nevtralno družbo.

Zeleni prehod Slovenije v podnebno nevtralno družbo zahteva tudi razvoj analitičnih orodij za simuliranje učinkov energetskih in okoljskih ukrepov na gospodarstvo in družbo. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je s tem namenom skupaj z Ministrstvom za finance (MF) in Javno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS) sofinanciralo razvoj modelskega orodja za ocenjevanje učinkov podnebno-energetskih ukrepov.

Projekt je bil izveden skladno s Sklepom o izboru prijav za sofinanciranje raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021, s katerim je bil izbran projekt, ki ga je izvedel Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), in kjer so kot sofinancerji nastopali ARIS, MF in MOPE.

V sklopu projekta Vzpostavitev in razvoj modelske infrastrukture za ekonomsko vrednotenje učinkov podnebno-energetskih ukrepov na gospodarstvo, ki je potekal od septembra 2021 do septembra 2023, je bil razvit izračunljivi dinamični model splošnega ravnovesja Slovenije, ki vključuje okoljsko in energetsko komponento. Ta model temelji na matriki družbenih računov za leto 2019 in količinskih podatkih iz RES-SLO modela. Model simulira delovanje tržnega gospodarstva ter omogoča analizo učinkov podnebno-energetskih ukrepov na makroekonomski in sektorski ravni.

S pomočjo modela je bila izvedena tudi prva scenarijska analiza zelenega prehoda, ki kaže, da vlaganja v energetsko učinkovitost prinašajo zmanjšanje porabe energije, povečanje zaposlovanja, dvig konkurenčnosti ter rahlo znižanje cen osnovnih potrebščin v primerjavi z referenčnim scenarijem. Analiza scenarijev poudarja tudi pomembnost socialne pravičnosti pri prehodu v podnebno nevtralno družbo, saj učinki niso enakomerno razporejeni med različnimi družbenimi razredi. Modelski pristop je ključen za Slovenijo na poti k podnebni nevtralnosti in zagotavlja dragocene uvide v učinke podnebnih ukrepov. Slovenija si tako utira pot v trajnostno prihodnost.

Rezultati projekta nudijo odločevalcem in drugim deležnikom informacije o učinkih ukrepov blaženja podnebnih sprememb na zaposlenost, gospodarsko prestrukturiranje in konkurenčnost. Projekt podpira strateške odločitve in pomaga odločevalcem, da zastavijo ustrezne cilje zmanjševanja emisij in načrtujejo spodbujevalne ukrepe tako, da ni ogrožena konkurenčnost gospodarstva in se družbena neenakost ne poglablja.

Razvito modelsko orodje za ocenjevanje učinkov podnebno-energetskih ukrepov bo uporabljeno tudi pri oceni načrtovanih učinkov posodobitve NEPN.

VIR: Naš Stik
Dolžina: 2 minutno branje
Objavljeno: 20. Nov. 2023